« Blå val | Main | Tropiska fågeln Bördi »
måndag
maj092011

Hammarhaj


Vinnaren i omröstningen blev hammarhajen, och här kommer då mönstret. Mycket nöje! Och du, skräm nu inte upp några badande barn i havet med hajen bara för att få vattnet för dig själv!

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>