« >>>Mina förkortningar och förklaringar<<< | Main | Blå val »
lördag
jun182011

Alien och UFO

Jag hade nästan glömt bort månadens mönster, men här kommer det! Jag drog ett mönster i min krympande hög, och det blev Ejlert the Alien som fick äran att ta månadens plats, ihop med sin kraschade rymdfarkost.

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT KOMMA TILL MÖNSTRET! 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>