« Upphängning, till nyckelringar m.m | Main | Alien och UFO »
lördag
jun182011

>>>Mina förkortningar och förklaringar<<<

Eftersom det kommer bli ett mönster i månaden i år, tänkte jag att en del av er kanske vill ha en lista över förkortningar och så där. Därför har jag helt enkelt kopierat det avsnittet från min bok och gjort en pdf av det. Jag hoppas den är till nytta för någon så jag inte har lagt de två minuterna på onödigt arbete ;-)

KLICKA På DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>