« Sheriff | Main | Upphängning, till nyckelringar m.m »
lördag
jul022011

Självgående dammsugare

Den här månaden bjuder jag på dammsugarmönstret, det är ett väldigt pilligt arbete men det är absolut värt besväret! 

KLICKA PÅ DEN HÄR MENINGEN FÖR ATT LADDA NER MÖNSTRET!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>