Main | Upplyftande mössa »
fredag
jul312015

Kattis, svenska (and English)

Reader Comments (1)

Hej!
Jag älskar verkligen dina virkmönster, men, jag skulle bli lycklig om du kompletterade varje rad med antal maskor :) jag tycker det ibland är svårt att förstå var jag ska öka och minska :) det skulle underlätta :)
Tack för att du delar med dig av dina mönster, är inne på min andra hammarhaj 😆

augusti 14, 2015 | Unregistered CommenterAnna J

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>